Nayif-1 (EO-88) Fitter Messages

The following list shows the fitter messages received from the satellite.
Some messages are wider than the web page, these are indicated by an ellipsis … and can be viewed by hovering the cursor over the line.

Message Last received Slot
ar-SA áÞÏ ÈáÛÊ ÇáÝÖÇÁ! ÇäÇ äÇíÝ-1 Ãæá ÞãÑ ÅÕØäÇÚí ÌÇãÚí ãä ÏæáÉ ÇáÅãÇÑ… 2020-03-31 17:43:05 BST FM1
ar-SA ÇáÝÑíÞ ÇáÐí Úãá Úáì ÊÕãíãí æÈäÇÆí åæ: ÎáíÝÉ ÇáãåíÑí¡ ÚÈÏÇááå ÇáÔ… 2020-03-31 17:43:05 BST FM2
ar-SA ßãÇ ÞÇã ÝÑíÞ ÅÏÇÑÉ ÇáãÔÑæÚ ãä ãÑßÒ ãÍãÏ Èä ÑÇÔÏ ááÝÖÇÁ æåã ÅÈÑÇå… 2020-03-31 17:43:05 BST FM3
ar-SA ÇäÇ ËãÑÉ ÇÓÊËãÇÑ ÕÇÍÈ ÇáÓãæ ÇáÔíÎ ãÍãÏ Èä ÑÇÔÏ Âá ãßÊæã Ýí ãÌãæÚ… 2020-03-31 17:43:05 BST FM4
ar-SA ÇáÞÕíÏÉ åí "ÈÑÞì ÑæÓ ÇáÔÑÇíÝ ãÇ ÈäÒá ÝÇáæØÇå¡ ÍíË ÇáØæíá ÇáäÇíÝ … 2020-03-31 17:43:05 BST FM6
ar-SA æáÞÏ äÞÔ Úáì ÔÚÇÑ ãåãÊí ÞÕíÏÉ ááÔÇÚÑÉ ÇáÅãÇÑÇÊíÉ ÚæÔÉ ÈäÊ ÎáíÝÉ … 2020-03-31 17:43:05 BST FM5
ÿÿÿ 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
?5¾ 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
ÿ? 2020-03-31 00:01:00 BST FM7
2020-03-31 12:55:35 BST FM7
 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
È 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
? 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
ÿÎ 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
2 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
È°°°°° 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
ú 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
. 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
/ 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
+ 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
3ÿAÿ 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
ÿ? 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
ìa¢ 2020-03-25 07:02:25 GMT FM7
ÝÉ¢ 2020-03-28 20:02:35 GMT FM7
Ýù¢ 2020-03-19 07:52:05 GMT FM7
âI¢ 2020-03-28 21:38:20 GMT FM7
ïQ¢ 2020-03-29 03:15:50 BST FM7
ô¢ 2020-03-29 04:56:10 BST FM7
ü¡¢ 2020-03-29 07:59:20 BST FM7
?i¢ 2020-03-30 07:38:45 BST FM7
?é¢ 2020-03-31 12:55:35 BST FM7
Éù¢ 2020-03-25 05:28:55 GMT FM7
ÎI¢ 2020-03-29 03:17:50 BST FM7
úY¢ 2020-03-19 06:16:15 GMT FM7
i?¢ 2020-03-29 03:21:50 BST FM7
û?¢ 2020-03-18 19:19:25 GMT FM7
0ñ¢ 2020-03-30 02:33:20 BST FM7
j?¢ 2020-03-27 03:09:10 GMT FM7
si¢ 2020-03-27 06:14:50 GMT FM7
s?¢ 2020-03-31 02:12:50 BST FM7
?!¢ 2020-03-21 07:53:05 GMT FM7
?q¢ 2020-03-17 21:17:40 GMT FM7
??¢ 2020-03-27 10:56:15 GMT FM7
AY¢ 2020-03-26 23:55:30 GMT FM7
Aq¢ 2020-03-18 22:27:50 GMT FM7
?1¢ 2020-03-30 07:36:45 BST FM7
oé¢ 2020-03-29 04:53:40 BST FM7
 Á¢ 2020-03-17 22:50:10 GMT FM7
 Ù¢ 2020-03-17 22:51:30 GMT FM7
©y¢ 2020-03-18 01:55:10 GMT FM7
®¢ 2020-03-18 03:33:00 GMT FM7
®)¢ 2020-03-18 03:35:00 GMT FM7
²y¢ 2020-03-18 05:06:50 GMT FM7
¿±¢ 2020-03-18 09:48:20 GMT FM7
ÞÑ¢ 2020-03-18 20:51:45 GMT FM7
Þé¢ 2020-03-18 20:53:15 GMT FM7
ߢ 2020-03-18 20:55:15 GMT FM7
ã9¢ 2020-03-18 22:25:15 GMT FM7
æÉ¢ 2020-03-28 23:14:10 GMT FM7
ç¡¢ 2020-03-18 23:58:55 GMT FM7
ð¹¢ 2020-03-19 03:12:35 GMT FM7
õ ¢ 2020-03-19 04:44:25 GMT FM7
ýÁ¢ 2020-03-19 07:50:05 GMT FM7
!I¢ 2020-03-19 20:27:20 GMT FM7
!a¢ 2020-03-19 20:28:45 GMT FM7
%É¢ 2020-03-19 22:02:35 GMT FM7
M)¢ 2020-03-20 12:01:05 GMT FM7
aᢠ2020-03-20 19:22:30 GMT FM7
cÙ¢ 2020-03-20 20:04:15 GMT FM7
hA¢ 2020-03-20 21:38:40 GMT FM7
hY¢ 2020-03-20 21:40:50 GMT FM7
l©¢ 2020-03-20 23:11:55 GMT FM7
q¢ 2020-03-21 00:45:45 GMT FM7
~a¢ 2020-03-21 05:29:15 GMT FM7
?¢ 2020-03-21 19:43:40 GMT FM7
9¢ 2020-03-22 02:01:00 GMT FM7
+)¢ 2020-03-22 09:48:05 GMT FM7
>Á¢ 2020-03-22 16:45:20 GMT FM7
Nù¢ 2020-03-22 22:31:25 GMT FM7
£¢ 2020-03-24 04:21:15 GMT FM7
°¢ 2020-03-24 08:58:45 GMT FM7
°1¢ 2020-03-24 09:00:45 GMT FM7
´?¢ 2020-03-24 10:34:35 GMT FM7
Ñ¢ 2020-03-25 18:56:55 GMT FM7
ù¢ 2020-03-25 22:54:25 GMT FM7
(¢ 2020-03-26 03:31:55 GMT FM7
,Q¢ 2020-03-26 05:03:45 GMT FM7
0¹¢ 2020-03-26 06:37:35 GMT FM7
5!¢ 2020-03-26 08:11:20 GMT FM7
59¢ 2020-03-26 08:13:20 GMT FM7
9?¢ 2020-03-26 09:45:45 GMT FM7
9¡¢ 2020-03-26 09:47:10 GMT FM7
=ñ¢ 2020-03-26 11:19:00 GMT FM7
> ¢ 2020-03-26 11:21:00 GMT FM7
])¢ 2020-03-26 22:23:40 GMT FM7
nᢠ2020-03-27 04:41:40 GMT FM7
|¢ 2020-03-27 09:20:30 GMT FM7
|¢ 2020-03-27 09:22:30 GMT FM7
?¡¢ 2020-03-27 21:59:00 GMT FM7
?¹¢ 2020-03-27 22:01:00 GMT FM7
 ¢ 2020-03-27 22:07:00 GMT FM7
¤i¢ 2020-03-27 23:40:50 GMT FM7
­!¢ 2020-03-28 02:46:30 GMT FM7
°Q¢ 2020-03-28 03:54:25 GMT FM7
±?¢ 2020-03-28 04:20:50 GMT FM7
µ©¢ 2020-03-28 05:48:10 GMT FM7
µÁ¢ 2020-03-28 05:50:20 GMT FM7
µÙ¢ 2020-03-28 05:52:10 GMT FM7
º)¢ 2020-03-28 07:24:45 GMT FM7
¾?¢ 2020-03-28 08:57:45 GMT FM7
¾©¢ 2020-03-28 08:59:45 GMT FM7
â 2020-03-28 10:33:35 GMT FM7
a4-XA æáÞÏ ûÞÔ Úáì ÔÚÇÑ ãåãÊí ÞÕíÏÉ ááÔÇÚÑÉ ÇáÅãÇÑÇÊíÉ ÚæÔÉ ÈäÊ ÎáíÝÉ … 2020-03-28 19:04:40 GMT FM5
ÛÑ¢ 2020-03-28 19:20:40 GMT FM7
â1¢ 2020-03-28 21:36:20 GMT FM7
æ?¢ 2020-03-28 23:10:10 GMT FM7
 A¢ 2020-03-29 20:37:55 BST FM7
5Y¢ 2020-03-30 04:07:15 BST FM7
:ᢠ2020-03-30 06:04:55 BST FM7
C?¢ 2020-03-30 09:11:15 BST FM7
C±¢ 2020-03-30 09:12:35 BST FM7
H¢ 2020-03-30 10:44:25 BST FM7
Li¢ 2020-03-30 12:18:15 BST FM7
O!¢ 2020-03-30 13:16:10 BST FM7
bѢ 2020-03-30 20:16:10 BST FM7
g!¢ 2020-03-30 21:47:15 BST FM7
hѢ 2020-03-30 22:23:10 BST FM7
ké¢ 2020-03-30 23:29:05 BST FM7
 2020-03-31 00:01:00 BST FM7
mi¢ 2020-03-31 00:01:00 BST FM7
s9¢ 2020-03-31 02:16:20 BST FM7